งานบริการระบบน้ำประปา

- วิเคราะห์น้ำเสีย น้ำทิ้ง น้ำผ่านการบำบัดแล้ว 

ตามมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ กรมควบคุมมลพิษ พร้อมคำแนะนำ

- วิเคราะห์น้ำเสียเพื่อการออกแบบระบบบำบัดทางชีววิทยา

pH, BOD, COD, SS, TDS, FOG, TKN, T-P

- วิเคราะห์น้ำเพื่อติดตามการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบ่อหมัก pH, VFA, Alkalinity

- ระบบบ่อเติมอากาศ  A/S   pH, V30, DO, MLSS

Visitors: 17,279